// Chốt Danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Chốt Danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

There are no translations available.

THÔNG BÁO

(V/v: Chốt Danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chế biến Thực phẩm Phương Nam;

- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 05/BB.HĐQT/PN ngày 01/06/2015 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chế biến Thực phẩm Phương Nam.

 

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Chế biến Thực phẩm Phương Nam

Công ty Cổ phần Chế biến Thực phẩm Phương Nam xin trân trọng thông báo tới Quý cổ đông thời gian chốt danh sách cổ đông như sau:

- Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Chế biến Thực phẩm Phương Nam

- Trụ sở chính : Km 2127, Quốc lộ 1A, Phường 7, TP. Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng

- Điện thoại : (079) 3828608 Fax: (079) 3824233

- Vốn điều lệ : 295.000.000.000 đồng (Hai trăm chín mươi lăm tỷ đồng)

- Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông

- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần (Mười nghìn đồng một cổ phần)

1. Mục đích chốt danh sách cổ đông: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 (Đại hội)

2. Thời gian chốt danh sách cổ đông: 16 giờ 00 ngày 01/06/2015

3. Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội: lúc 14 giờ ngày 30/06/2015

4. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian, địa điểm tổ chức và các tài liệu phục vụ Đại hội sẽ được gửi tới địa chỉ của Quý cổ đông theo Danh sách đã chốt và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Phương Nam: http//:ww.phuongnamsf.com từ ngày 13/06/2015.


More Articles...

scroll back to top