// Ban Lãnh Đạo

Ban Lãnh Đạo

  • Hội đồng Quản trị:

- Ông Phan Hưng Long - Chủ tịch Hội đồng Quản trị

- Ông Trần Văn Trí - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị

- Ông Nguyễn Trung Anh - Thành viên Hội đồng Quản trị

- Bà Nguyễn Thị Bích Hồng - Thành viên Hội đồng Quản trị

  • Ban Kiểm soát:

- Bà Lê Phương Thanh - Trưởng Ban Kiểm soát

- Ông Trần Trung - Thành viên Ban Kiểm soát

  • Ban Tổng Giám đốc:

- Ông Phan Quốc Thụy - Tổng Giám đốc

- Bà Nguyễn Thị Bạch Liên - Phó Tổng Giám đốc

scroll back to top