Sơ đồ tổ chức

Sơ Đồ Tổ Chức

(*Bộ Phận Đảm Bảo Chất lượng chịu trách nhiệm các quy trình, chứng chỉ ISO, SOPs
**Bộ Phận Kiểm Tra Chất Lượng chịu trách nhiệm kiểm tra chất lượng sản phẩm từ đầu vào đến khi ra thành phẩm)
-----------:  Quan hệ hỗ trợ, tham mưu, tư vấn

______: Quan hệ  quản lý/  báo cáo trực tiếp.

Các bài viết cùng chuyên mục

scroll back to top